DOB: 25th of May 2019

SIRE: Saburuko’s Big Hit At Ostviks

DAM: Ayrek-Dart Chiky Chaim